Terméktípusok

Kiegészítések

Szállítás és fizetés

1. Alkalmazási terület:

Ezen Általános Értékesitési Feltételek érvényesek minden ajánlatunkra, eladásunkra és szállításainkra, amennyiben nem létezik ettöl eltérö más megállapodás, mely általunk irásban igazolásra kerül.
Az üzleti partner Általános Szerzödési Feltételei abban az esetben alkalmazhatóak, ha mi ezekhez irásban hozzájárultunk. Az áru megrendelése által vagy az áru átvételét követöen az ügyfél elismerei a kötelzö eladási feltételeket.

2. Szerzödés létrejötte

Ajánlati kötöttségünket általános jelleggel kizárjuk.
Az üzlet, az áru átvételével vagy az általunk végrehajtott megrendeléssel jön létre.
Minden megegyezés – még a értékesitönk igérete is – szükséges a Vállalat Vezetésének irásos igazolása, annak jogi érvényességéhez.

3. Árak és Fizetési feltételek

3.1 Amennyiben a szállitandó áru részben vagy teljesen Külföldröl importált Ausztriába, felül kell hogy vizsgáljuk az ajánlatban tett árakat, mivel azok a jelenlegi deviza költségek, vámok, adók, illetékek, nyersanyagok költsége, a bérek, fuvar és egyéb alkatrészek a számitások során változhatnak, melyek változása pénzváltási korlátozások vagy jogszabályi váltoasok a készpénzállomány értékét is megváltoztathatják

3.2 A mi áraink, amennyiben kimondottan másban megegyezés nem született, a raktárunkról vagy Üzemböl, szállitási költséget nem tartalmaznak, a forgalmi adó pedig mindig külön van feltüntetve.

3.3 Amennyiben más megegyezés nem születik, a számla kézhezvételét követöen levonás nélkül, a vételárat 30 napon belül ki kell egyenliteni. Kimondottan elöleg megállapodása esetében, annak mértéke minimum az eladási ár 1/3-a fizetendö, mely a megrendelés visszaigazolás kézhezvételétöl esedékes. A vételi ár fennmaradó része legkésöbb 30 napon belül a számla kézhezvételétöl esedékes és fizetendöl.

3.4 Amennyiben a Vevö késedelmesen fizet vagy tudomásunkra jut, hogy végelszámolási eljárás vagy rendkivüli kiegyezés fenyeget, ill. tiltakozások perek által, ill. fennáll a vevö vagyoni helyzetének bizonytalansága, a vételi ár azonnal kiegyenlitendö, akkor is ha más Fizetési feltételekben állapodtak meg a korábbiakban. Más Fizetési Feltételek megsértése esetében is azonnali idöpont veszteség lép fel. Ugyanez érvényes az átvételi késedelem a vevö részéröl ill. a megbizó részéröl. A jogszabályi rendelkezések mellett akkor állapítható meg az Ügyfél vagy a Megbizó részéröl elfogadási késedelem , ha irásbeli felszólításra sem fogadja el a teljesített szolgáltatásokat, az áru átvételét.

3.5 Csekkeket és a Váltót csak külön megállapodással és fizetési célokra – nem mint a teljesités helyett – fogadják el. A beszedési díjak és diszkont díjak a vevöt terhelik. Megtagadhatjuk a csekk formájában történö fizetést bármiféle indoklás nélkül.

3.6 A megállapodás szerinti fizetési határidők túllépésekor jogosultak vagyunk kamatot felszámitani, amelynek összege megegyezik a mindenkori kamat magasságával, amelyet a számlavezetö bankunk határoz meg.

3.7 Kifizetéseket csak nekünk közvetlenül, vagy az általunk megadott kifizetöhelyre vagy egy általunk írásosan meghatalmazott személy részére teljesíthetnek.

3.8 A vevö nem jogosult kifizetések visszatartására jótállási igények miatt vagy más, az eladó által nem elfogadott követelések visszatartására, vagy felszámolására.

3.9 Javitási ajánlatok vagy szakértői vizsgálat követelésekor, valamint ha a javítási költségek meghatározásához esetlegesen szükséges egy darab szétszerelése, lebontása, az egyes alkatrészek felülvizsgálata, igy az ebbő származó keletkezett költségeinket, beleértve az adódó lebontási költségeket, valamint a kiszálló szervizeseink költségeit is, megrendelés hiányában is meg kell téríteni.

4. Lemondás és egyéb jogok értékcsökkenés esetén

Ha a szerzödö fél késedelembe kerül vagy ismertté válik számunkra, hogy végrehajtási intézkedések vannak folyamatban a szerződő féllel szemben, vagy bármiféle értékcsökkenés bekövetkezik, úgy igényelhetünk olyan követeléseket is, amelyek még nem váltak esedékessé, illetve olyan üzleti kapcsolatokból eredő követeléseket, amelyek esetében váltót vagy csekket adtak ki.
Továbbá a Büchler Vállalat jogosult arra, hogy megtilthatja a szerzödö félnek a termék viszonteladását, valamint –a tulajdonjog fenntartásából eredő további jogosultságoat figyelembe véve– visszaveheti a még nem fizetett árukat a megrendelö költségére.
További szállitások ezt követöen csak elörefizetés ellenében történnek.

5. Szállítási idő

A szállitási határidö a megrendelöi visszaigazolásunk napjával kezdödik. Abban az esetben, ha a késedelem oka vis maior, váratlan üzemzavar, sztrájk, kizárás, vagy késedelem az anyagok és kiegészítők szállításában, a szállitási idö ennek megfelelöen meghosszabodik.

A vevö elállhat a szerzödéstöl, ha mi vagyunk késedelemben, és a 6 hét türelmi idö letelt. A késedelemért járó kártérítés iránti kérelmek csak akkor fogadhatók el, ha a késedelem szándékosan történt vagy súlyos gondatlanságból ered.

6. Kockázat átadása és szállímány biztositás

A kockázat legkésöbb a termékek gyártóüzemböl való kiküldése után száll át a szerzödö félre, még akkor is, ha kivételesen fuvarmentes szállitásban állapodtak meg.
Ha a szállitás tőlünk független okok miatt késik, úgy a kockázat az árufeladás idöpontjában száll át a megrendelöre. A Büchler Vállalat fenntartja magának a jogot arra, hogy közúti szállítmányozás-érzékeny gépeket, berendezéseket a szállitásból adódó sérülések ellen bebiztositsa és az ezekböl adódó költségeit a vevönek felszámolja.

7. Tulajdonjog fenntartása

Az eladott áruk a kifizetésig az összes az eladó üzleti kapcsolatából származó, a jövöben keletkezett követelések is – beleértve minden mellékes követelést (csekkel vagy váltások ellenörzéséhez – vagy váltó bevált beváltásáig a fizetésnél) – a mi tulajdonunk
Saldo esetében a tulajdonjog mint biztositék szerepel a Saldoból adódó követelésekkel szemben.
Az áru értékesítése az eladónak csak a folyamatos üzletmenet mellett megengedett és amíg nem kerül késedelembe. A vevőnek nincs joga arra, hogy az árut harmadik fél felé elzálogosítsa, vagy biztosítékként átruházza. Szabályszerü viszonteladás esetén köteles a tulajdonjogot a Büchler GesmbH javára mindaddig fenntartani, míg a vételár teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. A vevő a viszonteladásból vagy bármely más jogalapból eredő követelésekröl lemond a harmadik féllel szemben a Büchler cég javára. A Büchler GesmH elfogadja a lemondást. A vevő visszavonásig jogosult arra, hogy a Büchler GesmbH-nél keletkező, valamint felmerülö követeléseket megbízott vagyonkezelö által behajtsa, mindaddig, amíg teljesíti fizetési kötelezettségét a beszállító felé. A Büchler GesmbH mindazonáltal jogosult arra, hogy az átruházásról szóló értesítést kérésre megküldje, és utasításokat bocsásson ki számára.
A tulajdonjog fenntartására vagy az előzetesen kijelölt követelésekre vonatkozó, harmadik fél általi végrehajtási intézkedések esetén az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a szállítót a beavatkozáshoz szükséges dokumentumok átadásáról.
A Büchler GesmbH köteles a fenti rendelkezéseket kellö bizonyossággal a vevö kérésére bocsátani, oly mértékben, hogy az meghaladja a biztosított követelések 25%-át.

8. Biztosított jellemzök; kifogásolások

a) A szükséges tulajdonságok biztosítását egyénileg és írásban kell meghatározni egyedi esetekben.
b) Az ügyfél köteles megvizsgálni a leszállitott árut és a látható sérüléseket egy héten belül jelezni.
A határidö az ügyfél vagy az ügyfél által meghatározott átvevö részéröl történö áru kézhezvételétöl számit.
Ha az ügyfél kereskedő, akkor a kereskedési tevékenysége során az észlelt hibákat a hiba észlelésekor azonnal kifogásolni köteles.
Szállitási sérüléseket a kiszállitást követöen a fuvarlevélen fel kell tüntetni és azonnal részünkre jelenteni kell.
Amennyiben az ügyfél elmulasztja a jelzési kifogásolási határidöt, úgy a szállitás jóváhagyottnak tekintendö.
Garanciális, vagy bármilyen kárpótlási igény ezután kizárt.
A fenti rendelkezés a hiányosságokkal, súllyal, vagy mennyiséggel kapcsolatos panaszokra is vonatkozik.

9. Garancia

Garancia: 6 hónap
Indokolt panaszok esetén jogunkban áll utólagos javításra és / vagy – saját belátásunk szerint – az áru cseréjére, pótlására.
Az utólagos javítás elmulasztása esetén, vagy ha a csere, pótszállítás nem történik meg 4 hónapon belül, az ügyfél kérheti a vételár csökkentését, vagy választása szerint a szerződés érvénytelenítését.
A garancia hatályát veszti, amennyiban az ügyfél vagy egy harmadik személy a kiszállitott árut valamilyen módon befolyásolja.
Az ügyfélnek igazolnia kell a jótállási igények érvényességét, hogy a hibák nem az Ö hibájából keletkeztek (pl. Helytelen tárolás, helytelen gépbeüzemelés)
További követelések, különösen kártéritési igények közvetlen vagy közvetett károkért – ideértve a jogellenes vagy pozitiv szerzödésszegés – ki vannak zárva, kivéve, ha a kár részünkröl szándékosan vagy súlyos gondatlanság miatt történt.

10. Tulajdon és szerzöi jog

Mindenféle ajánlattételi dokumentáció, rajz, költségbecslések, és ezekhez hasonlók a mi tulajdonunkban maradnak, és kérés esetén vissza kell jutattni részünkre.
Visszatartási jog, mindegy hogy milyen okból, de nem áll fenn. A dokumentumok nem tehetök harmadik fél számára hozzáférhetövé.

11. Szállítás kipróbálásra

a) A próbára kiszállitott berendezések esetében a fenti elöirásokat kell alkalmazni. Kiegészitöleg a következökben állapodunk meg:
b) A károsodás vagy veszteség a gép átvételét követöen a vevöre száll, az ügyfél javára kapott szállítási biztosítás sérelme nélkül Szállitási- és biztositási költségeket az ügyfél átvállalja.
c) Késlelteti az ügyfél a kipróbálásra leszállitott gép visszaküldését, úgy köteles, a késedelmi idö minden megkezdett hetére az áru értékének 10%-át, mint használati kártéritést, megfizetni.
d) Amennyiben a visszaszolgáltatás után költségek merülnek fel sérülés, kár vagy egyéb körülmények miatt (Pl.: tisztitatlan állapotban jön vissza a gép), az ügyfélnek meg kell téritenie ezeket a kiadásokat, beleértve esetleges értékcsökkenést is.

12. Teljesitési hely, hatáskör

A teljesités helye és a joghatóság minden szerződéses viszonyból eredő kötelezettséggel kapcsolatosan – váltó- és csekkes eseteket is beleértve –Tulln, választás szerint az ügyfél székhelye.